Administrator danych

Administratorem danych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adresy email: zarzad@gopr.pl, poczta@beskidy.gopr.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl pisemnie (adres siedziby administratora).

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • Niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO) na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011
  o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.)
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu stosowania marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust 1 lit.f RODO) usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • Realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO);
 • Dla celów marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 • Ponadto Administrator zbiera informacje z adresów IP użytkowników oraz cookes. Cookes z domeny www.beskidygopr.pl nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Stosowane cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Nie skorzystanie przez Użytkownika z opcji blokady mechanizmu cookies dostarczanej przez oprogramowanie klienta HTTP (powszechnie “przeglądarka WWW”) lub korzystanie z oprogramowania nie udostępniającego takiej możliwości jest równoznaczne z akceptacją faktu korzystania z mechanizmu cookies.

Więcej można dowiedzieć się o mechanizmach cookies oraz zaletach i wadach tych mechanizmów na portalach tematycznych np. www.wszystkoocisteczkach.pl

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania zgody nie dłużej niż okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających
  z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych.
 • W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa -Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) okres utrzymywania rejestrów wynosi 10 lat.
 • Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art.17 ust.1 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 ust1 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki

wynikające z art. 21 ust1,2 RODO;

f) prawo do przenoszenia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 ust1 RODO ;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego

właściwego organu nadzorczego ;

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny papierowy wniosek wysłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora danych.

Kontakt można uzyskać pisząc na adres zarząd@gopr.pl. lub adres Inspektora Ochrony Danych iod@gopr.pl. Nr telefonu do Inspektora 509 862 887

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.